Privacy Policy
1. Splošno
Podjetje AGIO DESIGN d.o.o. (podjetje in upravljavec) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov ter jih uporablja izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.

2. Hramba podatkov
Podjetje hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.
Podjetje hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo nakupa še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi zaradi zagotavljanja morebitnih pravnih zahtevkov. Podjetje obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Privolitev podate s prijavo na e-novice ali z vpisom elektronskega naslova in telefonske številke. Podjetje lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah podjetja tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov podjetja, ki so zagotavljanje kvalitete storitev in oglaševanje. Podjetje hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi.
Podatke, ki jih posredujete podjetju AGIO DESIGN d.o.o. na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

3. Vaše pravice
Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, vsakemu posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje, zagotavlja naslednje pravice:
  • pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
  • pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
  • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga za obdelavo osebnih podatkov zakon;
  • pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga za obdelavo osebnih podatkov zakon;
  • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno;
  • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga za obdelavo osebnih podatkov pogodba ali zakon.

4. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva
Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri podjetju AGIO DESIGN d.o.o. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Podjetje mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora podjetje obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da AGIO DESIGN d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Podjetje v takem primeru najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.
Če posameznik po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri podjetju vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Podjetje mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če podjetje ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.
V postopku pritožbe zoper odločitev podjetja odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov
Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

6. Kontaktni podatki podjetja
AGIO DESIGN, proizvodnja kuhinjskega pohištva, d.o.o.
Naslov: Zabrv 69, 1292 Ig, Slovenija
Tel: +386 69 929 111
Email: info@agiodesign.si
Matična številka: 9500405000
Davčna številka: 62054341